Klachtencommissie.nl

Vanuit respect en sociale waardigheid

Wat is een Klachtencommissie?

Een klachtencommissie is een commissie die onderzoekt of een klacht gegrond of ongegrond is. De commissie bestaat uit leden die beschikken over specifieke kennis, expertise en ervaring met zaken omtrent ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag. Een klachtencommissie bestaat veelal uit 3-5 leden.

Wat doet een klachtencommissie?

Nadat een klacht ontvankelijk verklaard is worden alle betrokkenen, op basis van hoor en wederhoor, door de klachtencommissie gehoord. Tijdens het proces wordt nagegaan na of er sprake is van of wet- en regelgeving ten aanzien van de inhoud van de casus. De klachtencommissie komt, na de hoorzitting, met een gewogen advies.

Waarom een klachtencommissie?

Vanuit Wet- en regelgeving
Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om binnen het kader van de arbeidsomstandigheden een beleid te voeren dat gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA gaat het om (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Een logische uitwerking van de wet is een klachtenregeling inclusief klachtencommissie.

Schade beperken
Het belangrijkste doel van een klachtenregeling is het adequaat afhandelen van een klacht, waarbij herstel van de veilige werkomgeving voor melder en beklaagde voorop staat. Met de klachtenregeling kunnen medewerkers een formele klacht indienen zonder de juridische weg te bewandelen. Hierdoor kunnen de financiële gevolgen, voor een juridisch traject, en imago- of reputatieschade beperkt blijven.

Belang voor betrokkenen
Een zorgvuldige klachtenbehandeling is niet alleen in het belang voor de bescherming van de melder. Ook de persoon waar de klacht betrekking op heeft, heeft er groot belang bij dat de procedure zorgvuldig wordt uitgevoerd.